(คลิป) เงินกู้ 10,000 ออมสิน เตรียมตัวกู้ให้ผ่าน ดูข้อความ SMS ตัวอย่างได้เลย

3.82K Views

(คลิป) เงินกู้ 10,000 ออมสิน เตรียมตัวกู้ให้ผ่าน ดูข้อความ SMS ตัวอย่างได้เลย

เอกสารใช้ในการขอกู้
. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
. สำเนาทะเบียนบ้าน
. เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
. เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

เงื่อนไขสินเชื่อ
. วงเงิน 10,000 บาท
. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
. ไม่ต้องมีหลักประกัน
. ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ที่มา http://www.gsb.or.th

คลิป : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=RmvTyBxNHxA

Show More
Top