(คลิป) เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ จากขวดเหลือใช้ Share : วีดีโอ เกษตร

12.69K Views

(คลิป) เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ จากขวดเหลือใช้ Share : วีดีโอ เกษตร

คลิปนี้มาแก้ปัญหาต้นไม้ขาดน้ำในหน้าแล้งกัน DIY จากขวดเหลือๆ share

วิธีการทำ และการใช้งานอย่างละเอียด ดูที่คลิป ได้เลยครับ

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

น้ำคืออะไร
น้ำเป็นของไหล ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ ตามแรงดึงดูดของโลก โมเลกุลของน้ำ ธรรมชาติของน้ำมีขั้ว + และ – (polar molecule) การมีขั้วทำให้ชอบที่จะยึดโยงกับโมเลกุลของ อะตอมอื่นๆ น้ำแต่ละโมเลกุลยึดกันด้วยแรง ของไฮโดรเจน(Hydrogen bond)

ทำไมต้องจัดการน้ำ
เนื้อเยื่อพืชสดมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 85-95%โดยน้ำหนัก เมล็ดพืช มีน้ำอยู่ 5 – 10 % (โดยน้ำหนัก) เนื้อเยื่อปลายยอดพืชเ ช่นข้าวบาร์เลย์ มีน้ำอยู่ ประมาณ 82 % สรุป: กล่าวได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรสด ผักสด ไม้ผล ไม้ดอก โดยทั่วไปเป็นการขายน้ำ การได้มาซึ่งน้ำมีค่าใช้จ่าย เช่นน้ำประปา มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 5-15 บาท/คิวบิคเมตร ดังนั้น การทำการเกษตรต้องพิจารณาต้นทุนน้ำให้ดี การให้ได้น้ำมาต้องใช้พลังงาน (ลม แสงอาทิตย์ ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง) แต่ละรูปแบบพลังงานมีค่าใช้จ่ายในการได้มา และการจัดการ ควรต้องมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

แนวคิดในการจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูก
จุดมุ่งหมายของการใช้น้ำคือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชและผู้ใช้ (ความต้องการน้ำในช่วงการเจริญเติบโตต่างๆ เวลา ปริมาณ และคุณภาพ) ต้องใช้พลังงานในการดำเนินการ

ความสำคัญและบทบาทของน้ำต่อพืช

หน้าที่ของน้ำ
1. ทำให้เซลพืชมีความเต่งและเจริญเติบโต
2. น้ำเป็นตัวทำละลาย เป็นตัวพาแร่ธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ต้นพืช
3. น้ำเป็นตัวทำปฏิกริยา เช่นเป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์แสง
4. น้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของต้นพืช
5. น้ำจำเป็นต่อการงอกของเมล็ด

การใช้น้ำเพื่อกิจการต่างๆ
1. การไฟฟ้าพลังน้ำ
2. การคมนาคมทางน้ำ
3. การป้องกันน้ำเค็ม
4. เกษตรกรรม
5. แหล่งชุมชน
6. อุตสาหกรรม
7. การท่องเที่ยว
8. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

น้ำจากแหล่งต่างๆ เช่น น้ำฝน น้ำท่า น้ำใต้ดิน มนุษย์นำไปใช้ประโยขน์ในด้านต่างๆ

พืชต้องการน้ำแตกต่างกัน

สามารถจำแนกพืชตามความต้องการน้ำได้ดังนี้
1. ซีโรไฟต์(xerophyte) พืชต้องการน้ำน้อย ทนแล้ง เช่นกระบองเพชร
2. มีโซไฟต์(mesophyte) พืชต้องการน้ำปานกลาง เช่น ข้าวโพด ถั่วต่างๆ
3.ไฮโดรไฟต์(hydrophyte) พืชต้องการน้ำมาก เหมาะกับการปลูกในพื้นที่ลุ่ม เช่น ข้าว บัว

คลิปโดย : SHARE
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=wnjB8Eb3brQ

Show More
Top