(คลิป) สุดยอดเกษตรผสมผสานเงินไหลมา!! ทำแบบ 1 ปี 365 วัน มีเงินเข้าทุกวัน : วีดีโอ เกษตร

2.27K Views


(คลิป) สุดยอดเกษตรผสมผสานเงินไหลมา!! ทำแบบ 1 ปี 365 วัน มีเงินเข้าทุกวัน : วีดีโอ เกษตร

ถ้ามีประโยชน์ กดไลด์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

เชื้อรา Acremonium strictum W. Gams

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Acremonium strictum W. Gams
ชื่อพ้อง (Synonym)  Acremonium strictum, Cephalosporium acremonium, Haplotrichum anemonium

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Ascomycota
Class  Sordariomycetes
Order  Hypocreales
Family  Incertae sedis
Genus  Acremonium
Species  strictum
Race/Pathover

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคเหี่ยว
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  acremonium wilt

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ใบเหี่ยว เริ่มเหี่ยวตั้งแต่ใบที่อยู่ด้านบน ใบเหลือง ปลายใบแห้ง ระบบรากเน่า ทำให้ลำต้นแห้งตายในที่สุด

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หน่อไม้ฝรั่ง : asparagus (Asparagus officinalis)
แครอท : carrot (Daucus carota)
ถั่วแขก, ถั่วแดงหลวง : common bean, red kidney bean, kidney bean (Phaseolus vulgaris)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
ข้าวสาลี : wheat (Triticum aestivum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ฝน, ลม, ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค, ผล, เมล็ด

วิธีการควบคุม (Control measure)

-กำจัดเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรค
-ปลูกพืชหมุนเวียน หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยที่เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อ เช่น ข้าวฟ่าง อ้อย
-เมื่อพืชเป็นโรค อาจราดโคนต้นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เบโนมิล ไฮอาเบนดาโซน

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CABI. 2007. Crop Protection Compendium. CAB International, Wallingford UK. URL http://www.cabicompendium.org/cpc/home.asp
[2] MAF Biosecurity New Zealand. 2005. Maize pest. URL http://www.biosecurity.govt.nz/pest/search
[3] MycoBank. 2012. URL http://www.mycobank.org/
[4] Nasir, M., D.B. Letham, S.J. Singh and P.J. Wilcock. 1998. Maize diseases of Australia and the world. Australian Quarantine and Inspection Service, Australia.
[5] กรมวิชาการเกษตร. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
[6] นิยม สุดเพราะ, เลขา มาโนช, อุบล คือประโคน, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และ อภิรัชต์ สมฤทธิ์. รา Oomycetes, Deuteromycetes และ Ascomycetes จากดินเกษตรกรรมจังหวัดสกลนคร, หน้า 32-40. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37. 3-5 กุมภาพันธ์ 2542. กรุงเทพฯ

———————————–

โดย : เกษตรอิสาน ยุคใหม่
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=dEea3S3Ji_Y

Show More
Top