(คลิป) เปลือกกุ้ง-กระดองปู อย่าทิ้ง! มาทำ ‘ปุ๋ยน้ำโคโตซาน’ กันเถอะ : วีดีโอ เกษตร

4.63K Views

(คลิป) เปลือกกุ้ง-กระดองปู อย่าทิ้ง! มาทำ ‘ปุ๋ยน้ำโคโตซาน’ กันเถอะ : วีดีโอ เกษตร

เปลือกกุ้ง-กระดองปู อย่าทิ้ง! มาทำ”ปุ๋ยน้ำโคโตซาน” กันเถอะ | เกษตรกรชาวบ้าน

ไคโตซาน (Chitosan) เป็นอนุพันธ์ ชนิดหนึ่งของไคตินที่ได้จากการทำปฏิกิริยาดีอะซิทิเลชัน (deacetylation) ของไคตินในสารละลายด่างเข้มข้น สารไคตินและไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable)ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (non–phytotoxic) แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสารไคตินและสารไคโตซานในปัจจุบัน ได้แก่ เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึก ซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งเปลือกกุ้งและกระดองปูมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ไคติน (20-30%) โปรตีน (30-40%) และแคลเซียมคาร์บอเนต (30-50%)

ประโยชน์ของไคโตซานกับการเกษตร

1. ช่วยยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช
2. ทำให้พืชเกิดการสร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช
3. สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
4. ช่วยปรับค่าPHและเป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในดิน
5. พืชผักไร้สารพิษ ปลอดภัย 100 %

การใช้และอัตราการใช้
– เพื่อปรับปรุงสภาพดิน 300-500 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหน้าดินให้ทั่วพื้นที่ 1 ไร่ ก่อนการเพาะปลูก

– ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก 5-10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

– พืชไร่ ไม้ผล 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

– นาข้าว 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

– เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 15-20 วัน

– เพื่อกระตุ้นการแตกราก ต่าา ใบ ดอก การแตกหน่อและแขนงต่างๆ10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่น ลำต้น ใบ และ ดอก ให้ทั่วทุก 20 วัน

– เพื่อช่วยการขยายพันธุ์พืช 80 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ส่วนที่นำไปปักชำ หรือขยายพันธุ์ 2 ช.ม.

– เพาะพันธุ์กล้า ใช้ไคโตซานคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน อัตราส่วนผสมไคโตซาน 20 ซีซี + น้ำ 100 ซีซี คลุกให้เข้ากันแล้วนำเมล็ดพันธุ์ไปหว่านปรับสภาพดินก่อนปลูก ไคโตซาน 20 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงก่อน 7- 10 วัน

ที่มา Youtube Channel : เกษตรกร ชาวบ้าน
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=6lY2fI61Y7k

ติดตามได้เลย

Show More
Top