(คลิป) ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – รพีภัทร เอกพันธ์กุล

(คลิป) ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – รพีภัทร เอกพันธ์กุล

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – รพีภัทร เอกพันธ์กุล

เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม

โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้
1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล
2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร
3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม
6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล
7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ
8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ
9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์

ที่มา Youtube Channel : Moral Channel
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=9_FoH5Lcq2k

Show More
Top