เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันนี้… เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้นเสด็จถึง ณ ที่นั้น คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โดยเสด็จฯ แล้วทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุกรพันธุ์และแกะพันธุ์ในคอกกลางแจ้ง ซึ่งได้พระราชทานมาสำหรับทดลองมาสำหรับทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้ราษฎร

จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตระบบชลประทานแบบหยดน้ำในแปลงสตรอเบอรี ที่เป็นระบบการใช้น้ำในแปลงเพาะปลูกแบบประหยัดที่สุด ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรระบบการส่งน้ำด้วยลำรางไม้ไผ่ในพื้นที่เพาะปลูกตามเชิงดอย โดยปล่อยน้ำให้ไหลไปตามระดับความลาดชันของไหล่เขาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทุ่นแรงช่วย

*********

ที่มา : ทวี เต็มญารศิลป์

Top