(คลิป) แจ้งข่าวดี! สนง.เกษตรฯ รับขึ้นทะเบียน กยท.รับขึ้นทะเบียน : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) แจ้งข่าวดี! สนง.เกษตรฯ รับขึ้นทะเบียน กยท.รับขึ้นทะเบียน : วีดีโอ เกษตร

แจ้งข่าวดี! สนง.เกษตรฯ รับขึ้นทะเบียน กยท.รับขึ้นทะเบียน

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ จะรับขึนทะเบียน พบก. และคนที่มีสมุดเล่มเขียวเป็นระบบครัวเรือน

2. ปยท. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกาชาวส่วนยาง หรือ พบก. และใช้บัตรประจำตัวสีเขียว ซึ่งปัจจุบันบัตรสีเขียวได้หมดอายุแล้ว ก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนขึ้นทะเบียนตามรายบุคคลตามชื่อเอกสารสิทธิที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งผู้ค่ำ ผู้เช่า และก็หมายความรวมไปถึงคนกรีดยางพาราด้วยนั้นเอง

2.2 แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือ ผกม. บัตรสีชมพูจะไม่ได้ในสวัสดิการประกับภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และที่สำคัญ กยท. ได้จัดสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการแกเกษตรกรชาวสวนยาง และได้คุ้มครองผู้ที่ขึ้นทะเบียน พบก. ก็คือบัตรสีเขียวทุกรายตามเงื่อนไขของ กยท. และบริษัทประกันภัยฟรีเกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้เสียเบี้ยประกันหรือจ่ายเงินทำประกันภัยดังกล่าวนันเอง

3. ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนทุกปี ขึ้นแค่ครั้งเดียวได้ตลอด ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่มสวนขึ้นมา ลดพื้นที่สวนลง เนื้อที่สวนยางหายหรือซื้อเพิ่ม เปิดกรีดสวนยางเป็นต้น ท่านต้องแจ้งแก่ กยท. เพื่อที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ที่มา Youtube Chennal : เกษตรกร THAI
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=PWC4l65cLE4

 

Show More
Top