(คลิป) เอกสารที่ต้องเตรียม ในการกู้เงินธนาคารออมสิน ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

15 Likes 1.27K Views

(คลิป) เอกสารที่ต้องเตรียม ในการกู้เงินธนาคารออมสิน ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการกู้เงินธนาคารออมสินทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท ใช้เอกสาร ดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
– หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท
– สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
– เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
– หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

คลิป : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=HbWc68qN4k0

Show More
Don`t copy text!
Top