(คลิป) สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกต่ำเพียง 1% ต่อเดือนผ่อนนาน 5 ปี

17 Likes 1.19K Views

(คลิป) สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกต่ำเพียง 1% ต่อเดือนผ่อนนาน 5 ปี

คุณสมบัติผู้กู้
– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา

เอกสารประกอบการขอกู้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินโทร 1115

คลิป : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=LzTKQbCv-rs

Show More
Don`t copy text!
Top