(คลิป) รวมคำถาม-ตอบเ ข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงิน 10,000 และ 50,000 ธนาคารออมสินให้ผ่าน

13 Likes 923 Views

(คลิป) รวมคำถาม-ตอบเ ข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงิน 10,000 และ 50,000 ธนาคารออมสินให้ผ่าน

ลงทะเบียนกู้สินเชื่อฉุกเฉินไม่ได้แก้ไขอย่างไร พร้อมรวมคำตอบที่ถามเยอะที่สุดมาให้ในคลิปนี้ค่ะ

ลิงค์เข้าเว็บ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนงวดละ 429.17 บาท/เดือน

โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

2. สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)

3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

4. ไม่ต้องมีหลักประกัน

5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)

เอกสารรอทำสัญญา
สำหรับผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท ใช้เอกสาร ดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
– หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น

2. สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี)

3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

4. ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

เอกสารรอทำสัญญา
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท
– สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
– เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
– หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

คลิป : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=_iDg3EyMSzU

Show More
Don`t copy text!
Top