(คลิป) จ่ายเงินช่วยเหลือ 15,000 เยียวยาเกษตรกรลงทะเบียนด่วนแก้ปัญหาโควิด-19 : วีดีโอ เกษตร

95 Likes 1.66K Views

(คลิป) จ่ายเงินช่วยเหลือ 15,000 เยียวยาเกษตรกรลงทะเบียนด่วนแก้ปัญหาโควิด-19 : วีดีโอ เกษตร

เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสถานะเกษตรกร หรือความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ได้ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th หรือ คลิกที่นี่
2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. กดคำว่า “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ของ เกษตรกร จาก กรมวิชาการเกษตร นั้นได้อธิบายไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเบื้องต้น
1.ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

2.ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กำหนด

3.เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้1. กรณีเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่) หรือเป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่ปลูกแปลงใหม่ (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่) เมื่อเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่ายแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://farmer.doae.go.th/หรือขอรับได้… แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม2. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook เท่านั้น โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ แล้ว 15 วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล/ พืชยืนต้น อีกทั้งเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้

คลิป : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=tJ0YQ5ZZ86c

Show More
Don`t copy text!
Top